SZANOWNI  PAŃSTWO  RODZICE!


Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się rejestracja w systemie naboru kandydatów do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.


Terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego

w roku szkolnym 2019/ 2020

Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne będą dostępne są na stronie kandydata: www.rekrutacja.p.lublin.eu

Data

Etap rekrutacji / czynność rodzica

od

do

 

4 marca

2019 r.

 

15 marca

2019 r.

do godz. 15.00

 

 

Rejestracja w systemie naborowym zgłoszeń dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lublin

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Wygenerowane, wydrukowane z systemu  naborowego wnioski o przyjęcie -  podpisane przez oboje rodziców / prawnych opiekunów - wraz z załącznikami potwierdzającymi kryteria, należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.

 

Wniosek można także pobrać w formie papierowej z przedszkola/oddziału przedszkolnego, a po wypełnieniu i podpisaniu złożyć w placówce pierwszego wyboru.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia

Kryteria ustawowe:


Art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1669, 2245) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 Ponadto, art. 131 ust. 2  wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

Wskazane kryteria to:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów, każde.

 

Kryteria gminne

określone w uchwale nr 652/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. oraz Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 stycznia 2019 r.:

 

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny.

1. pozostawanie rodziców w  zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty,

2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 punkty,

3. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 2 punkty,

4. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 1 punkt,

5. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 1 punkt,

6. zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-5 lat – 1 punkt.

4.04.2019r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

 

8 kwietnia 2019 r.

godz. 12.00

 

 

12 kwietnia

2019 r.

godz. 15.00

 

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia

15.04.2019r. godz. 13.00,

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,,

Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Rekrutacja uzupełniająca:

 

29.05.2019r.

godz. 8. 00

 

 

07.06.2019r.

godz. 14. 00

 

Składanie wniosku wraz z załącznikami:

 

01.07 2019 r.

godz. 12.00

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

 

 

7.07.2019 r.

godz. 12.00

 

7.07.2019 r.

godz. 15.00

 

Potwierdzenie w sekretariacie szkoły woli przyjęcia

 

8.07.2019 r.

godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

Powyższy tryb rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli złożyli na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-w-placowkach-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20192020,336,1082,1.html

Pin It