SZANOWNI  PAŃSTWO  RODZICE!


Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się rejestracja w systemie naboru kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

 

Terminy rekrutacji do klas I szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2019/ 2020

Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne będą dostępne są na stronie kandydata: www.rekrutacja.sp.lublin.eu

 

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Data

Etap rekrutacji / czynność rodzica

od

do

 

4 marca

2019 r.

 

15 marca

2019 r.

do godz. 15.00

 

 

Rejestracja w systemie naborowym zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkół.

 

Wygenerowane, wydrukowane z systemu  naborowego karty zgłoszenia -  podpisane przez oboje rodziców / prawnych opiekunów - należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej. 


Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.

 

22 marca  2019 r.

godz. 12.00

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny.
Kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego.

/Informacja dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin/.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

 

25 marca

2019 r.

godz. 8. 00

 

 

2 kwietnia

2019 r.

godz. 14. 00

 

Rekrutacja na wolne miejsca wymaga:

·         Rejestracji w systemie naborowym

·         Wygenerowania i wydrukowania wniosku z systemu

·         złożenia podpisanego przez oboje rodziców / prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły pierwszego wyboru

Kryteria oraz liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, którym ustalono obwód:

1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła - 4 punkty,

2) rodzeństwo lub rodzice kandydata są absolwentami szkoły - 2 punkty,

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola funkcjonującego w pobliżu danej szkoły - 3 punkty,

4) rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Lublin - 2 punkty,

5) kandydat uczęszczał do przedszkola stosującego metodę Marii Montessori i ubiega się o przyjęcie do szkoły, która prowadzi rekrutację do oddziałów kształcących metodą Marii Montessori - 12 punktów.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:

1) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły, oddziału przedszkolnego

w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła,

2) oświadczenie rodziców o tym, że oni lub rodzeństwo kandydata są absolwentami szkoły,

3) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola funkcjonującego
w pobliżu

danej szkoły,

4) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Gminy Lublin,

5) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu kandydata do przedszkola stosującego metodę Marii Montessori.

 

4 kwietnia 2019 r.

godz. 12.00

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

 

 

4 kwietnia 2019 r.

 

9 kwietnia

2019 r.

godz. 12.00

 

 

Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie wygenerowanego z systemu rekrutacji „Potwierdzenie woli zapisania kandydata do szkoły”

 

Wprowadzenie do systemu potwierdzeń woli przez szkołę

 

12 kwietnia 2019 r.

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

       

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/zapisy-do-klas-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20192020,337,1082,1.html

 

Pin It