Z dniem 6 października 2020 r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 wprowadzona zostaje aktualizacja procedur BHP obowiązujących w trakcie pandemii Koronawirusa COVID-19.

Tym samym ust. 5 niniejszego dokumentu przyjmuje następujące brzmienie:

"Procedura przyjęcia dziecka do szkoły

1) Uczniowie klas 1-3 mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodzica/prawnego opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

2) Rodzic/prawny opiekun w celu przyprowadzenia lub odebrania ucznia z klas 1-3 może wejść do wydzielonej „strefy dla rodzica " przy wejściu do szkoły od ul. Radzyńskiej i/lub do szatni .

a. w celu odebrania dziecka ze świetlicy rodzic/prawny opiekun sygnalizuje ten fakt używając dzwonka przy wejściu głównym do szkoły.

b. pracownik obsługi informuje wychowawcę świetlicy.

c. wychowawca świetlicy przyprowadza dziecko do rodzica/prawnego opiekuna.

d. rodzic odbiera dziecko w szatni w miejscu oznaczonym „strefa rodzica”.

3) Opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do wydzielonej „strefy dla rodzica " przy wejściu do szkoły od ul. Radzyńskiej i/lub do szatni zachowując zasady:

a. jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)."

 

Decyzją Rady Pedagogicznej z dniem 24 września 2020 r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących wprowadzona zostaje aktualizacja procedur BHP obowiązujących w trakcie pandemii Koronawirusa COVID-19.

Tym samym ust. 3 pkt. 4 niniejszego dokumentu przyjmuje następujące brzmienie:

"Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego mają obowiązek zakrywać nos i usta po wejściu do budynku szkoły, na korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, w stołówce do chwili rozpoczęcia spożywania posiłku i po nim, w bibliotece szkolnej, w łazienkach, a także w pomieszczeniach służbowych, takich jak sekretariat, gabinety pracowników szkoły oraz pokój nauczycielski oraz inne przestrzenie wspólne."

Poniżej przekazujemy zaktualizowane procedury BHP obowiązujące uczniów, rodziców/opiekunów oraz pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w trakcie pandemii Koronawirusa COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021.

Pobierz plik .pdf

Pin It